NZOZ Zakład Patologii prowadzi usługową działalność diagnostyczną w zakresie patomorfologii – histopatologii i cytopatologii.

Naszym celem jest ciągłe podwyższanie jakości œświadczonych usług poprzez spełnianie wymagań klientów przy jednoczesnym dążeniu do racjonalnej i ekologicznej gospodarki œśrodowiskowej. NZOZ Zakład Patologii Sp. z o.o. opracował i wdrożył Zintegrowany System Zarządzania w oparciu o międzynarodowe normy  ISO 14001:2004.

Cele zintegrowanego systemu osiągamy przez:

  • ŒŚwiadczenie usług diagnostycznych dla pacjentów i dla jednostek Służby Zdrowia przy użyciu najnowszych standardów,
  • Wdrażanie nowych metod badań zgodnie z najnowszymi osiągnięciami nauk medycznych,
  • Dbałoœć o stały rozwój i podwyższania kwalifikacji naszego personelu,
  • Aktywny udział w profilaktyce promocji zdrowia,
  • Kształtowanie œświadomości środowiskowej zarówno pacjentów jak i naszego personelu,
  • Prowadzenie działalnośœci zgodnie z wymaganiami prawnymi i innymi oraz wewnętrznymi uregulowaniami,
  • Ciągłe doskonalenie skutecznośœci Zintegrowanego Systemu Zarządzania poprzez stosowanie okreśœlonych metod oraz zapobieganie zanieczyszczeniom,

Polityka stanowi podstawę do wyznaczania i przeglądu celów zintegrowanego systemu zarządzania oraz programów œśrodowiskowych a także jest systematycznie oceniana pod kątem jej przydatności.

Zarząd NZOZ Zakład Patologii Sp z o.o. deklaruje, że Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest znana, rozumiana oraz realizowana przez wszystkich pracowników i osoby pracujące w imieniu Zakładu Patologii.